"/""" Caro's Kaartjes: Privacy verklaring AVG

Privacy verklaring AVG

Caro's Kaartjes, gevestigd aan Groentelaan 104, 2292 AH Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://carooskaartjes.blogspot.nl
Groentelaan 104
2292 AH  Wateringen
carooskaartjes@hotmail.nl

Caroline van der Straaten is de Functionaris Gegevensbescherming van Caro's Kaartjes.
Zij is te bereiken via carooskaartjes@hotmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Caro's Kaartjes verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Caro's Kaartjes verwerkt alleen gegevens als daar toestemming voor is van klanten en/of volgers van Caro's Kaartjes blog/website/facebookpagina. Dit zijn gegevens, die door henzelf verstrekt zijn voor het afhandelen van bestellingen, het volgen van een workshop of het versturen van een nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden, dan waarvoor men toestemming heeft gegeven, worden gebruikt.

Mochten de gegevens gewijzigd moeten worden, wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen of wilt u dat wij uw gegevens verwijderen, dan raad ik u aan om hieronder het stukje met het kopje
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen goed door te lezen.
Hierin staat precies beschreven hoe u dit kunt doorgeven, zodat wij de wijzigingen kunnen doorvoeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter iet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carooskaartjes@hotmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Caro's Kaartjes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te informeren overwijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
 • Caro's Kaartjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Caro's Kaartjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caro's Kaartjes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Caro's Kaartjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Emails met betrekking tot bestellingen maximaal 5 jaar
Emails met betrekking tot aanvragen/informatie maximaal 5 jaar
Emails met betrekking tot financiële administratie onbeperkt
Data voor verwerking van facturen maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Caro's Kaartjes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caro's Kaartjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Reacties op blogposts
Wanneer u een reactie wilt achterlaten op blogberichten van Caro's Kaartjes, is het niet nodig om een account aan te maken.
Caro's Kaartjes modereert de achtergelaten reacties niet handmatig.
Met het oog op het voorkomen van naar ons oordeel ongepast, seksistisch, rasistisch of grof taalgebruik en/of bij overduidelijke nepnamen en bij spam zullen reacties worden verwijderd.
Ik behoud me het recht voor om de mogelijkheid tot het achterlaten van reacties tijdelijk of permanent uit te schakelen.

Online Formulieren
Caro's Kaartjes maakt gebruik van verschillende aanmeldingsformulieren van Google.
De gegevens die u invult bij deze formulieren zullen uitsluitend worden gebruikt door de beheerder.
Het e-mailadres zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden en zal ook niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzins verspreid.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Caro's Kaartjes gebruikt via blogger functionele, analytische en tracking cookies.
Een coockie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Caro's Kaartjes gebruikt cookies via blogger met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website/het blog naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • Functie: analytische cookie die websitebezoek meet
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij (blogger) u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie, die eerster is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiligineternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caro's Kaartjes en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carooskaartjes@hotmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dee kopie van uw pasforto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Caro's Kaartjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Caro's Kaartjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via carooskaartjes@hotmail.nl.

Geen opmerkingen:

Misschien vindt je deze blogposts ook leuk om te bekijken: